Zwemlessen:

Algemene voorwaarden Zwemcentrum De Vin Ewijk

1) Algemeen

a) Deze door Zwemcentrum De Vin Ewijk opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing
op locatie De Groene heuvels. Met ‘de website’ wordt de website van Zwemcentrum De Vin Ewijk bedoeld.
b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen Zwemcentrum De Vin Ewijk en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.
c) Stichting ENVOZ wordt door Zwemcentrum De Vin Ewijk gezien als brancheorganisatie.
d) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Zwemcentrum De Vin Ewijk uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aanvaard.
e) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

2) Activiteiten

a) Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma`s zoals deze wordt uitgegeven door de ENVOZ.

3) Inschrijven

a) Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier op de website.
b) Inschrijven voor onze wachtlijsten is gratis.
c) Bij inschrijving dient men een akkoord te geven op de algemene voorwaarden en privacyverklaring alvorens het inschrijfformulier verzonden wordt.
d) De algemene voorwaarden en privacyverklaring treft u aan op onze website.

4) Starten

a) Voorafgaande aan de start van de eerste les ontvangt u een e-mail met informatie over de zwemles en onze algemene- en betalingsvoorwaarden.
b) Binnen 14 dagen na ontvangst van de informatie e – mail dient u de onderstaande formulieren digitaal en getekend aan ons retour te e – mailen: * Machtiging voor standaard Europese incasso (SEPA)
* Startformulier Zwemcentrum De Vin Ewijk
c) Startgeld/lesgeld/evt. kosten van het drijfpakje dienen uiterlijk vijf dagen na aanvang van de eerste les per bank te zijn voldaan.
d) De hoogte van het startgeld staat vermeld op de website.
e) Startende kinderen dienen gebruik te maken van, door Zwemcentrum De Vin Ewijk, erkende drijfpakjes. Dit geldt niet voor kinderen die bij ons instromen via een andere zwemschool.
f) Zwemcentrum De Vin Ewijk behoudt zich het recht voor om kinderen niet te laten deelnemen aan onze activiteiten zonder verdere opgave van reden.

5) Lesrooster

a) Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens het rooster welke door Zwemcentrum De Vin Ewijk wordt beheerd en samengesteld. Bij starten van de zwemles wordt de indeling aan u bekend gemaakt. U treft deze ook aan op uw persoonlijke pagina van leerlingvolgsysteem Splash.
b) Het kan mogelijk zijn dat in een bepaalde periode een alternatief, afwijkend rooster wordt ingesteld. Indien dit aan de orde is, wordt dit vooraf tijdig gecommuniceerd. Eventuele gevolgen voor u kunt u terugvinden op uw persoonlijke pagina van Splash.
c) Zwemcentrum De Vin Ewijk behoudt zich het recht voor om op elk moment verplaatsingen, wijzigingen en correcties in het lesrooster aan te brengen. U wordt hierover geïnformeerd.
d) Tijdens (landelijke) feestdagen wordt er geen les gegeven. De betreffende data staan vermeld op de website. 5 december wordt er zwemles gegeven.

6) Ziekte of afwezigheid

a) Lessen van uw kind(eren) die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed. Wanneer u de les vooraf afmeldt, via uw persoonlijke pagina van Splash, dan wordt er 0,5 inhaaltegoed bijgeschreven, tot een maximum van 8 openstaande inhaallessen. U kunt het inhalen zelf plannen via uw persoonlijke pagina van Splash.
b) Indien u stopt met zwemles, ongeacht de reden is er geen teruggave of verrekening mogelijk. Uw eventuele inhaaltegoed komt dan te vervallen. Een inhaaltegoed is niet overdraagbaar aan andere familie leden of derden.
c) Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte zijn er twee mogelijkheden:
* Wanneer 3 of meer lessen achtereenvolgend worden gemist door ziekte, krijgt u de lessen 1 op 1 terug via het inhaaltegoed, tot een maximaal tegoed van 6 lessen (6 weken)
* Bij een duur van 8 weken of langer ontvangt u een verrekening van het lesgeld met een maximum van 1 zwemtermijn (8 weken) retour. De gereserveerde lesplaats komt dan te vervallen. Om voor bovengenoemde regeling in aanmerking te komen dient u te allen tijde een, door zwemschool de Vin, erkende doktersverklaring te overleggen.

7) Zwemlocaties
a) Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid en ENVOZ goedgekeurde zwembaden.
b) Het afzwemmen, proefzwemmen en de reguliere zwemlessen vinden plaats in zwembaden die door de ENVOZ zijn goedgekeurd om te kunnen zwemmen.

8) Aanwezigheid ouder / verzorger
a) Tijdens de reguliere zwemlessen is het niet toegestaan om aanwezig te zijn in de zwemzaal. Er worden speciaal kijklessen of bij bepaalde locaties meezwemlessen aangeboden waar u gebruik van kunt maken.
b) De zweminstructeur/-ice kan bij bepaalde gevallen per individu bepalen of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder / verzorger in de zwemzaal gewenst is.
c) De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
d) Zwemcentrum de Vin Ewijk houdt zich het recht voor om aanpassingen op bovenstaande punten door te
voeren zoals bij een pandemie zoals Covid’19.

9) Afzwemmen A, B en C,  en proefzwemmen A
a) Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de ENVOZ.
b) Het proefzwemmen voor diploma A vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te kunnen afzwemmen.
c) De hoogte van het diplomazwemgeld staat vermeld op de website.

10) Betaling
a) Betaling van startgeld vindt plaats door middel van een eenmalige overboeking via de bank.
b) Drijfpakjes worden indien van toepassing ook bij het starten van de les betaald door middel van overboeking via de bank. Hoogte van het bedrag van het drijfpakje staat vermeld op de website
c) Betaling van lesgelden vindt plaats door middel van automatisch incasseren; hiertoe geeft u Zwemcentrum De Vin Ewijk bij uw starten een machtiging tot automatisch incasso.
d) Het lesgeld wordt maandelijks geïncasseerd, voorafgaand aan de betreffende lesperiode. U ontvangt hiervan tijdig per email een prenotificatie waarin de wettelijk verplichte informatie is weergegeven.
e) Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u een e-mail met een herinnering om het lesgeld alsnog te betalen. Deze betaling dient binnen 7 dagen te worden overgemaakt.
f) Na het verloop van 7 dagen van de eerste herinnering volgt een tweede herinnering met een verhoging van € 7,50 administratie kosten. Deze dient binnen 3 dagen na ontvangst van de 2e herinnering te worden overgemaakt. Indien deze betaling niet wordt gedaan binnen de gestelde termijn wordt u uitgeschreven van de zwemlessen. Wij hanteren een opzegtermijn van zwemperiode welke uit 2 maanden bestaat. Betaling van deze periode dient conform onze voorwaarden te worden voldaan.
g) Wanneer u de afgegeven ‘machtiging tot automatisch incasso’ wilt intrekken, dient dit schriftelijk te gebeuren.
h) De terugboekingstermijn voor een reeds afgeschreven automatische incasso is wettelijk bepaald.
i) Eenmalige incasso’s en iDeal-betalingen kunnen niet worden ingetrokken.
j) De tarieven voor alle activiteiten worden jaarlijks herzien.
k) Bij uitblijvende betaling zal Zwemcentrum De Vin Ewijk de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Zwemcentrum De Vin Ewijk geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Bij het uit handen geven van vorderingen wordt u automatisch uitgeschreven conform onze opzegtermijn.
l)Bij het niet kunnen lesgeven door overmacht in welke vorm dan ook ( o.a. pandemie) zal de betaling per eerst volgende maand worden stop gezet. De reeds betaalde en nog niet afgenomen lessen worden van betreffende maand omgezet in een inhaaltegoed ter waarde van de helft van het aantal gemiste lessen.

11) Opzegging
a) Opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren.
b) De opzegtermijn bedraagt 8 weken . Opzegging dient voorafgaande aan de volgende zwemperiode plaats te vinden.

12) Uitsluiting
a) Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:
– indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les;
– indien uw (van u en/of uw kind) gedrag het lesgeven aan de overige kinderen / deelnemers belemmert;
– indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
b) Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op de afgesproken datum op de rekening van Zwemcentrum De Vin Ewijk zijn bijgeschreven.

13) (Sociale) Veiligheid en klachten
a) Zwemcentrum De Vin Ewijk spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven.
b) Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemcentrum De Vin Ewijk is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.
c) In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website en aangebracht / inzichtelijk op een centrale plaats in de leslocaties.
e) Op de websites van Zwemcentrum De Vin Ewijk kunt u klachten kenbaar maken door het contactformulier in te vullen.

14) Aansprakelijkheid
a) Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, storing, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocaties, kan Zwemcentrum De Vin Ewijk daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
b) De totale aansprakelijkheid van Zwemcentrum De Vin Ewijk, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Zwemcentrum De Vin Ewijk verzekerde bedrag.
c) Iedere aansprakelijkheid van Zwemcentrum De Vin Ewijk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Zwemcentrum De Vin Ewijk meldt.

15) Restitutie gelden
a) Bij het afzwemmen vóór het einde van een lesperiode vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden.
b) Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.
c) Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van de leslocatie, vindt er van de lopende lesperiode geen restitutie van het lesgeld plaats.
d) Inhaaltegoed kan niet worden verrekend met te betalen lesgelden of ingewisseld ter uitbetaling. Inhaaltegoed kan alleen worden gebruikt voor het inplannen van een inhaal les.

16) Privacybescherming
a) Persoonsgegevens worden door Zwemcentrum De Vin Ewijk alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.
b) Volgens de richtlijnen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) geeft u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens door het ondertekenen van de Algemene Voorwaarden.
c) De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, in dit geval het geven en volgen van zwemles met als doel het behalen van een zwemdiploma.
d) De verstrekte persoonsgegevens worden alleen en uitsluitend gebruikt voor zwemles en alle aan zwemles gerelateerde activiteiten en niet gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden.
e) Gegevens van leerlingen worden door Zwemcentrum De Vin Ewijk verwerkt in Splash, dit is een uitgebreid zwemlesadministratie-systeem voor zwemopleidingen. Het systeem administreert de gehele zwemopleiding van begin tot eind. Indien uw kind is gestopt met zwemles en/of na het behalen van het zwemdiploma worden de gegevens automatisch door Splash verwijderd.
f) Mocht u zwaarwegende bezwaren hebben tegen het verstrekken van de gevraagde en benodigde persoonsgegevens, dan kunt u geen gebruik maken van onze wachtlijst en ons leerlingvolgsysteem.

17) Geschillen
a) U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op eventuele geschillen tussen u en Zwemcentrum De Vin Ewijk.
b) Alle geschillen tussen Zwemcentrum De Vin Ewijk en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Zwemcentrum De Vin Ewijk gevestigd is.

18) Slotbepalingen
a) Door het tekenen van de algemene voorwaarden en privacyverklaring bij aanmelding op het inschrijfformulier op de website, verklaart u deze te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard.

Versie mei 2020

 

Abonnementen Doelgroepactiviteiten:

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen van de doelgroep activiteiten, behalve de zwemlessen.

 • ZC De Vin Ewijk behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en het rooster van de doelgroepen, in de tarieven en BTW-wijzigingen.
 • Een doelgroep kan alleen doorgang vinden bij een minimaal aantal van 5 deelnemers.
 • Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet zonder aanwezigheid van een volwassene (>18, tevens in badkleding) gaan zwemmen. De volwassene moet natuurlijk zelf kunnen zwemmen.
 • Zwemcentrum stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van privé-eigendommen.
 • In geval van verlies of diefstal van een abonnement, kunt u tegen betaling een duplicaatabonnement laten maken.
 • De abonnementen zijn strikt persoonlijk.
 • Met de abonnementen kunt u éénmaal per dag naar binnen.
 • – Een 12-ritten / -lessenkaart is onbeperkt geldig, en is niet persoonsgebonden.
  – Een ½ jaarabonnement is 26 weken geldig, startend vanaf de aankoopdatum en is persoonsgebonden (wanneer de zomervakantie in de lopende periode valt, wordt het abonnement met 3 weken verlengd)
  – Een jaarabonnement is 52 weken geldig, startend vanaf de aankoopdatum en is persoonsgebonden.
 • Er wordt op geen enkel abonnement restitutie of compensatie gegeven, tenzij:
  – er aangetoond kan worden dat door langdurige ziekte er niet kan worden deelgenomen aan een activiteit (bv doktersbrief).
 • Zwemcentrum De Vin Ewijk behoudt zich het recht een persoon de toegang te mogen weigeren
 • Tijdens (landelijke) feestdagen wordt er geen les gegeven. De betreffende data staan vermeld bij de agenda op de website

(Sociale) Veiligheid

 • Zwemcentrum De Vin Ewijk spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven
 • Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan de instructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Zwemcentrum De Vin Ewijk is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

Aansprakelijkheid

 • Indien er door overmacht (bijv. ziekte, storing, brand of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op de locatie, kan Zwemcentrum De Vin Ewijk daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Wanneer er door een technisch mankement van een bepaalde tijd het zwembad niet gebruikt kan worden, zal uw abonnement worden verlengd met een duur gelijkend aan de duur van deze periode.
 • Klachten kunnen worden gemeld via mail of per telefoon.

 

Zwemcentrum De Vin Ewijk
Groene Heuvels 5, 6644 KX  Ewijk
Tel.: 0487-841346
E-mail: info@zwemcentrumdevinewijk.nl
Website: www.zwemcentrumdevinewijk.nl
KvK: 74357700

 

 

 

 

Bij ons mag je altijd
gratis een proefles nemen
(uitgezonderd zwemlessen)

Meld je nu aan voor een proefles!